จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งย้อนยุคเที่ยวงานย้อนรอยกรุงเก่า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล

33

เมื่อเวลา 18.00 น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดงาน “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.0-21.00 น. ณ บริเวณวัดเมืองกาญจน์เก่า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลมีเป้าหมายในการนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะสมมาตั้งแต่อดีตมาเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนและการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลคำทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงทั้งมรดกวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์พื้นฟู หรือบูรณะมรดกทางวัฒนธรรม ต่อไป

จังหวัดกาญจนบุรีมีประวัติศาสตร์สำคัญหลายอย่างในฐานะที่เคยเป็นเมืองหน้าต่างตะวันตก มาตั้งแต่สมัยสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยยังคงปรากฏหลักฐานโบราณสถานและตำนานเล่าขาน ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ภาคภูมิใจ เกิดการเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ภายในงานมีการจำลองวิถีชีวิตสมัยอยุธยาและการแสดงพื้นบ้าน สาธิตอาหารพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำลงย้อนยุค เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเที่ยวชมงาน ด้วยการแต่งกายย้อนยุค