อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เปิดงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยชุด “อดีตพระพุทธเจ้า” ผลงานศิลปินจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39

ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ : นายอนันต์ ชูโชติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ชุด “อดีตพระพุทธเจ้า” THE BUDDHAS OF THE PAST จากจินตนาการด้วยศิลปะแนวจัดวางของศิลปิน

รศ.ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเปิดงาน รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี พิธีกรเรียนเชิญ คุณดาริกา ธนะศักดิ์สิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติว่า การแสดงนิทรรศการชุดนี้ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ทำการคัดเลือกผลงานเพื่อจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน

เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่ 16 พ.ย. ถึง 26 ธ.ค.62 จากนั้น ด.ช. มินเมฆ คูภานุมาต วัย 8 ปี แสดงเดี่ยวเปียโนจำนวน 4 บทเพลง เสร็จแล้วพิธีกรเรียนเชิญ รศ.ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต อาจารย์ประจำ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ว่า

ต้องการสื่อความหมายถึง แนวคิดพระอดีตพุทธเจ้า ตลอดจนการเลือกสรรแนวคิดเชิงสัญญาลักษณ์จากผลงานพุทธศิลป์ล้านนา อันได้แก่ แนวคิดจากพุทธธรรม คติไตรภูมิ มหาปุริสลักษณะ สัญลักษณ์ดอกบัว รอยพระพุทธบาท และพระฉัพพรรณรังสี นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะแนวจัดวาง

เพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิธีคิด อันเป็นผลผลิตทางพุทธิปัญญาของชาวพุทธ ทัายนี้ขอขอบพระคุณท่าน อนันต์ ชูโชติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการครั้งนี้ คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดแสดงนิทรรศการสำเร็จได้ด้วยดี

จากนั้นนายอนันต์ ชูโชติ ประธานพิธีกล่าวเปิดงานว่า จากผลงานในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “อดีตพระพุทธเจ้า” THE BUDDHAS OF THE PAST ที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคติความเชื่อเรื่องอดีตพุทธเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพุทธศาสนา มาเป็นเวลาช้านาน และถูกถ่ายทอดผ่านงานพุทธศิลป์ อันวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะในงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ซึ่งศิลปินเองได้ซึบซับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าดังกล่าวนี้

จากดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมและพุทธศาสนาในอดีตได้แก่อาณาจักรล้านนา จากนั้นจึงกล่าวแสดงความยินดีแก่ศิลปิน รศ.ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการได้อย่างมีคุณภาพและน่าชื่นชม สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจ จนปรากฏเป็นผลสัมฤทธิ์ ผ่านผลงานที่โดดเด่นทั้ง 3 ชุดในนิทรรศการในครั้งนี้ เสร็จแล้วจึงได้เปิดนิทรรศการ โดยมีศิลปินเจ้าของผลงานนำประธานในพิธีพร้อมทั้งผู้มีเกียรติรับชมผลงานที่นำมาจัดแสดง