PEA จัดอบรมหลักสูตรการทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ ประจำปี 2562

145

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.) นายสมเจตน์ เพ็ชรน้อย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปทุมธานี 2 (บางกะดี) เป็นประธานเปิดการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โครงการ ” PEA พัฒนาชุมชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน” โดยมีนายธีระศักดิ์ ฤทธิจันทร์ รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายจักรวาล ทิพย์มาลัย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับและชี้แจงขั้นตอนให้กับผู้เข้ารับการอบรมทราบ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 14 ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562

การอบรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ ปี 2562 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบการดำเนินงานแผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ ปี 2561-2564 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) ร่วมกับ กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการ “PEA พัฒนาชุมชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน” ในพื้นที่ชุมชนเชียงรากน้อย หมู่ที่ 1-5 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) และตามเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานโครงการ จะต้องมีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมรับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพจาก กฟภ. จำนวน 19 คน

ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับประชาชน ผู้ที่มีรายได้น้อย ที่เป็นช่างไฟฟ้าประจำชุมชน โดยจะต้องเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และรับมอบหนังสือเพื่อรับรองความรู้ความสามารถหลังผ่านการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชนต่อไป