อาชีวะขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง พัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21

284

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมในพิธี ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รามอินทรานายณรงค์ แผ้วพลสง เปิดเผยว่า สอศ.เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนากำลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างให้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งนี้ การจัดประชุมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายเพื่อให้มีความเข้มแข็ง พร้อมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพื่อระดมความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และกำหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมนายณรงค์ กล่าวเพิ่มเติม ว่า จากนโยบายของรัฐบาลได้กำหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน โดยพัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนสอคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยสารพัดช่าง ที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม หรือการเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือ โดยมอบนโยบายจุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ” เพื่อเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดเน้น 1.เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ 2.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 3.พัฒนาและยกระดับคุณภาพวิทยาลัยสารพัดช่าง 4.ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.อาชีวศึกษานักนวัตกรรมสังคม 6.ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21“จากจุดเน้นของ สอศ. มาสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อเป้าหมายผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมฯ ครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับวิทยาลัยสารพัดช่าง ให้สอนวิชาชีพที่จะตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาที่ขาดแคลน สาขาที่เป็นที่ต้องการเร่งด่วน สาขาที่เป็นความต้องการในระดับประเทศ” นายณรงค์ กล่าวปิดท้าย