ปลัดวธ.เป็นประธานอัญเชิญพระประทีปพระราชทานลอยเป็นปฐมฤกษ์ งานประเพณีลอยกระทง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

78

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพระประทีป เพื่ออัญเชิญลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระประทีปลงลอยเป็นปฐมฤกษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.สุโขทัย นายอมร กิติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมในพิธีการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พระราชทานพระประทีป รวมทั้งสิ้น 12 พระองค์ เพื่ออัญเชิญลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัยตลอดมา

จังหวัดสุโขทัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในจังหวัดสุโขทัย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 วัน 10 คืน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป

เพื่อเป็นการสักการะพระแม่คงคา ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดการจัดงานประเพณีลอยกระทงของชาติไทย ในรูปแบบโบราณประเพณี ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองสุโขทัย เป็นการส่งเสริมงานเทศกาลประเพณีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายระดับนานาชาติ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาล

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยปีนี้ จัดให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวสุโขทัย ที่ได้กล่าวขานในหลักศิลาจารึก อาทิ พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ การเทศน์มหาชาติ การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก และพนมดอกไม้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีไทย การจัดกิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ การแสดงประกอบแสง-เสียง พิธีเผาเทียน

การประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่งกระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ และกระทงใหญ่ ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ ขบวนแห่งนางนพมาศ พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ และพระประทีป การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ทั้งนี้ ภายในงานฯ มีการรณรงค์งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกด้วย