รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

49

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ดำเนินงานโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทั้งได้พบปะประชาชน “ชุมชนริมน้ำ” บริเวณหลังวัดท่าเรือ อำเภอท่ามะกา เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายประหยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยพื้นที่ตำบลท่ามะกา ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง จากการสำรวจแนวริมตลิ่ง พบว่าบริเวณโค้งน้ำเกิดปัญหาน้ำเซาะจนตลิ่งทรุดตัว และการพังทลายของชั้นดิน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและที่พักอาศัย รวมไปถึงถนนเลียบริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจร ถนนบางจุดมีการทรุดตัว ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ให้ดำเนินการ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 784 เมตร”

และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 743 เมตร” ประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหินใหญ่ พื้นทางเท้าและทางจักรยาน ราวกันตกบ่อพัก ท่อระบายน้ำ พร้อมคันหิน คสล. และคันดินถม ตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน และงานก่อสร้างบันได คสล. จำนวน 2 แห่ง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการ สามารถช่วยลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และในปีงบประมาณ 2563 กรมฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 550 เมตร เพื่อกันการกัดเซาะริมตลิ่งอย่างถาวร ซึ่งจะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการพังทลายของตลิ่ง รักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของตลิ่งให้คงสภาพเดิม อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับพื้นที่บริเวณโดยรอบ

ภาพ/ข่าว/mr. เหลิม 8888/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/บก.ข่าวกาญจนบุรี…รายงาน