ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “๑๑ ปี พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” ในหัวข้อ อริยสัจ ๔ อริยมรรควิธี สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต จูนจิต สติ สมาธิ ปัญญา

619

ในวันที่ ๑๑ เดือน ๑๑ ปีที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น ๕ ห้องอานันทธรรมสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี การจัดตั้งพุทธวิชชาลัย ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรทั่วไป ร่วมพิธีมหาพุทธมงคล มหาพุทธบารมี สิริมหามงคล

โทรติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งได้ที่ 094-8918195 ลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงาน