กรมโยธาธิการและผังเมืองวางผังเมืองแห่งอนาคต จุดเปลี่ยนประเทศไทย

14

วันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสัมมนา “ผังเมืองแห่งอนาคต จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกียรติบรรยายพิเศษการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื่อง “ผังเมืองแห่งอนาคต จุดเปลี่ยนประเทศไทย” โดยมี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื่อง “ผังเมืองแห่งอนาคต จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

ซึ่งการวางและจัดทำผังเมือง เป็นกลไกหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินในทุกระดับจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ทั้งฉบับ ซึ่งมีความชัดเจนและมีสาระสำคัญเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายประการ อาทิ ประเภทของผัง คณะกรรมการผังเมือง รูปแบบการประกาศใช้บังคับ การจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เป็นต้น

ในการวางและจัดทำผังเมือง จะมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ทำให้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการผังเมืองได้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ระบบการผังเมืองของประเทศสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับประเทศ ภาค จังหวัด เมืองและชนบท มีการกระจายอำนาจในการวางและจัดทำผังเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเป็นผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในภาพรวม และมีคณะกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐ ให้ปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ซึ่งมีผลให้ประเทศได้รับการพัฒนาหรือทำให้ดียิ่งขึ้น มีความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของงานผังเมือง และเพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการผังเมือง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการผังเมืองที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่จะเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและท้องถิ่นในการจัดทำผังกายภาพของตนเองตามหลักวิชาการผังเมือง ซึ่งจะส่งผลให้การผังเมืองและการพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยมีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ 300 คน