นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

35

วันที่ 7 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และกาชาด ภาค 7 อุบลราชธานี รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อดูแลให้บริการประชาชน ที่ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ บริเวณรอบๆโรงจอดรถยนต์ นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแจ้งว่า มีการบริการทางการแพทย์ ทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพจิต การรับบริจาคโลหิต รวมทั้งการรับบริจาคอวัยวะ ดวงตา ทั้งนี้มีหน่วยงานระดับจังหวัดร่วมบริการประชาชน อาทิเช่น พลังงานจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัดนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นาย
อภิศักด์ อินท์บุตร สาธารณสุขอำเภอ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จำนวน 973 คน มีผู้เข้าบริจาคโลหิต จำนวน 383 คน แต่สามารถให้การบริจาคโลหิตได้ จำนวน 330 คน มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย นพ.สุเมธ แสงอ่อน ผอ.รพ.ลืออำนาจ ได้สรุปการทำงานว่า หน่วยแพทย์มีผู้เข้ารับการตรวจทั่วไป 71 ราย บริการทันตกรรม 110 ราย บริการสายตา 30 ราย บริการสุขภาพจิต 91 ราย รวมทั้งสิ้น 302 ราย ในส่วนการรับบริการจากหน่วยงานอื่นๆ 288 ราย