กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับ พาณิชย์จ.ขอนแก่น ออกตรวจสอบสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562

16

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา13.30 น. : พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการ กับ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบสินค้า และบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในห้วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562

พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องปรามสถานประกอบการมิให้ผู้ประกอบการฯฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและไม่แสดงราคาสินค้าขายปลีก ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562 ณ ตลาดเทศบาล 1 ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ ไม่พบร้านค้าและสถานประกอบการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายโดยเคร่งคัด ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี