ร่วมแสดงความยินดียินดีกับ อดีตผอ.เขตพระนคร

30

นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผอ.เขตประเวศ มารับรางวัล “คนดีศรีพระนคร” ซึ่งเป็นรางวัลจากชาวบ้านธรรมดาที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเขตพระนคร มาหลอมเป็นหนึ่งเดียวนี้เป็นรางวัลความประทับใจของประชาชน ชุมชน ประชาคมต่างๆ ที่ประทับใจในการบริการของข้าราชการคนหนึ่งที่ชื่อวุฒิชัย บุญสิทธิ์ อดีตผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพระนครและเป็นรางวัลแรกที่ชาวชุมชนมอบให้ผอ.เขตพระนคร

ตั้งแต่มีการตั้งเขตพระนครมา รางวัลนี้ถึงแม้จะไม่มีราคาทางวัตถุแต่มีค่าทางจิตใจมากมายมหาศาลเพราะรวมสิ่งศักดิ์สิทธ์ในชุมชนเขตพระนคร ในราคาไม่ถึง 3,000 บาททำด้วยหัวใจของพี่น้องที่หล่อหลอมด้วยความรักความสามัคคีซึ่งมีค่ามากกว่าเงินตรา

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน