อาชีวะประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน EEC

39

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี