อาชีวะ จัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

79

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 การฝึกอบรมวิชาชีพ และการจัดนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลานายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. ได้มอบให้ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงและแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพของ สอศ. ที่มีต่อสังคม ชุมชนโดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ภาคใต้ ทั้งอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 23 ศูนย์ ที่มาร่วมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ การทำพวงกุญแจวิศวกรรมสมัยใหม่ การทำเรือกอแระด้วยผ้าปาเต๊ะ การจักสานด้วยเส้นใยพลาสติก การทำช่อบูเก้ การทำอาหารญี่ปุ่น (ทาโกะยากิ) การทำน้ำแข็งไมโลลาวา การทำขนมผูกรัก ฯลฯ ทุกรายวิชาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที หรือเป็นการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ เพื่อเป็นงานอดิเรกนายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า การเรียนวิชาชีพหรืออาชีวศึกษา เป็นการเรียนที่สนุก ท้าทาย เพราะต้องมีทักษะในการปฏิบัติ มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามสาขาอาชีพ ถ้าผู้เรียนมีใจรัก มีการวางแผนอนาคตมาเป็นอย่างดี จะเรียนด้วยความสุข และสามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันที เริ่มตั้งแต่ในบ้าน เป็นช่างในครอบครัว ในชุมชน และทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะตอบโจทย์ปัญหาการตกงานได้ตรงจุด สามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาในแต่ละระดับ และเรียนเพิ่มเติมจนถึงระดับปริญญาได้เช่นเดียวกับการศึกษาสายสามัญนอกจากนี้ อาชีวศึกษายังมีรูปแบบการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ คือ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะเฉพาะทางเพื่อเข้าทำงานทันที เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ การซ่อมเรือเจ็ทสกี การประกอบอาหารในเรือเดินทะเล การเดินสายไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ