สตง.ระบุชัดการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพารามีคู่มือปฏิบัติงาน

18

สตง.ระบุชัดเรื่องการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพารา ชี้ปัจจุบันมีคู่มือปฏิบัติงานฯ ที่ชัดเจนอยู่แล้ว สำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้ถูกต้อง

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แถลงว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนกรณีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ระบุว่า ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เห็นควรให้มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการทำถนนพาราซอยซีเมนต์ ซึ่งได้แก่ น้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม เนื่องจากเป็นวัสดุชนิดใหม่และมีผลโดยตรงต่อมาตรฐานหรือข้อกำหนดของถนนชนิดนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นผู้จัดจ้างทำถนนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพวัสดุ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จนกระทั่งนำไปสู่การประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ จำนวน 3 บริษัท ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการหลายรายเกิดความสับสนในเรื่องข้อมูลนั้น สตง.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ดังนี้

สตง. ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยทำให้ราคายางมีเสถียรภาพและส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง จึงได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ผู้แทนของ สตง.ได้ให้ข้อคิดเห็นในส่วนที่เป็นข้อพึงระวังในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามคู่มือ หรือข้อแนะนำต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานของวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักการ ทั้งในส่วนของขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและรับรองมาตรฐานวัสดุ ข้อกำหนดน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม วิธีการทดสอบน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุก่อนนำไปใช้งาน เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในคู่มือฯ และสอดคล้องกับความเห็นของ สตง. ดังนั้น ข้อความที่ปรากฏเป็นข่าวข้างต้นจึงคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

ส่วนประเด็นเรื่องการประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติทางเว็บไซต์ของ กยท. จนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการหลายรายเกิดความสับสนในเรื่องของข้อมูลนั้น ขอชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ และจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของ สตง. พบว่าตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ถึง 26 มิถุนายน 2562 มีผู้ยื่นคำขอรับรองกระบวนการผลิตฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจาณาแล้ว จำนวน 11 ราย

ทั้งนี้ สตง.จะได้ทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบในกรณีดังกล่าวต่อไป
////////////////////////////////////////////////////////////////