ทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

24

ซึ่งเป็นสหกรณ์โคนมที่ก่อตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นสหกรณ์โคนมที่ก่อตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบปัญหาการจำหน่ายน้ำนมดิบ ปัจจุบันสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า มีสมาชิก 4,800 ครอบครัว โคนมกว่า 40,000 ตัว มูลค่าธุรกิจปีละ 3,000 ล้านบาท โอกาสนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ