สถ.กำชับแนวทางของผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการสอบบรรจุเป็น ขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

24

สถ.กำชับแนวทางของผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานให้พร้อมก่อนวันสอบด้วย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 9,893 คน และได้มีกำหนดให้มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นั้น ในการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่นในวันสอบ และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติไว้ จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบได้เตรียมตัว และจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานให้พร้อมก่อนวันสอบด้วย
ได้แก่
-บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยต้องลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้ที่ไม่มี/สูญหาย สามารถพิมพ์ใหม่ในระบบได้)
-ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
-สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต้องไม่หมดอายุ) สำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เช่น ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก นายสัตวแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาล หรือสถาปนิก เป็นต้น จำนวน 2 ฉบับ
-ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องออกโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยสามารถไปขอได้จากสถานพยาบาล เช่น คลินิค หรือ โรงพยาบาลเอกชนหรือของรัฐบาล ก็สามารถใช้ได้ แต่จะต้องออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด
-เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ฉบับ เช่น แบบ สด.8 หรือ แบบ สด. 9 หรือแบบ สด. 43
-สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) หรือใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

“โดยสำเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และลายมือชื่อตัวบรรจง ระบุวันที่ พร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า และผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบอย่างเคร่งครัด ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบให้ถูกต้อง และที่สำคัญต้องนำเอกสาร หลักฐานตามที่กล่าวมาแล้วไปยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ด้วย และต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ที่กำหนด และให้ทันตามกำหนดเวลาด้วย” อธิบดี สถ. กล่าวย้ำในตอนท้าย