กอ.รมน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562

12

เมื่อวันที่ 5-6 ส.ค.62 ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองยายอ่วม หมู่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ : พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มนโยบายแผนและการข่าวกอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และ พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562

มีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน โดยมี นางนันทนิช ตรีเทพ ผู้อำนวยการคุมประพฤติ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ