ตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์

191

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางบัวทอง : นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 36 พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอทุกอำเภอและผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ตุลาคมถึง 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งเยาวชนจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบไปด้วยอำเภอปากเกร็ด 1 ครอบครัว อำเภอบางบัวทอง 4 ครอบครัว อำเภอไทรน้อย 1 ครอบครัว อำเภอเมืองนนทบุรี 2 ครอบครัว อำเภอบางใหญ่ 1 ครอบครัว อำเภอบางกรวย 1 ครอบครัว เป็นครอบครัวอิสลาม 8 ครอบครัว ครอบครัวพุธ 4 ครอบครัว รวม 12 ครอบครัวและเยาวชนจำนวน 26 คนเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตครอบครัว มุสลิมและครอบครัวพุทธในจังหวัดนนทบุรีเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้วิสัยทัศน์ประสบการณ์ชีวิตและการพัฒนาแนวความคิดของเยาวชนให้สามารถปฏิบัติตน เป็นผู้นำที่ดีของชุมชนในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้เป็นอย่างดี