“ผอ.ปปส.กทม.”เปิดโครงการ”เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่”เร่งแก้ปัญหายาเสพติด

29

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. เปิดเผยว่า วันนี้ ได้เดินทางเป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2562 และบรรยายพิเศษ หัวข้อสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และโครงสร้างและกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นกรุงเทพมหานคร

โดยชี้ให้ชุมชนมีความเข้าใจในโครงสร้างกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บทบาท ภารกิจ หน้าที่ การบริหารจัดการกองทุน และการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงาน ปปส.กทม. ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประธานกองทุนแม่ใหม่เรียนรู้เทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการทำงานเป็นทีมงานของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับชุมชน การประชุมแบ่งออกเป็นการบรรยายในช่วงเช้า และการประชุมกลุ่มสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการทำงานเป็นทีมในช่วงบ่าย โดยวิทยากรจากสถาบัน STC

และให้มีการนำเสนอแผนงาน โครงการ เป้าหมายในวันที่ 11 ตุลาคม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ระดับชุมชน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับเขต เลขานุการหรือผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับเขต วิทยากร สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และ ปปส.กทม. รวม 120 คน