พม.จัดโครงการ ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัย

25

วันนี้ ( 9 ตุลาคม 2562 ) นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการ พม. ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน พูดให้กำลังใจพร้อมแนวทางการไห้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 3 โครงการ และเยี่ยมชมจุดไห้บริการของหน่วยงานต่างและออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่ บ้านเซซ่ง

นางวัฒนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้ให้การช่วยเหลือพื้นฟูเยียวยาคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร ในช่วงที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่องและในวันนี้ ได้จัดทำโครงการ “พม. ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร” ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทหารราบที่16ค่ายบดินทรเดชา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดยโสธร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ทีม One home พม. รพ.สต. อพม. อสม. ชมรมเมาไม่ขับ ศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.หนองเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา โรงแรมจ.พี.เอ็มเมอรัลด์จ.ยโสธร หจก.พงษ์ดิลกโยธา ร้านวัสดุก่อสร้างยโสธรประธานสภาอุตสาหกรรม บิ๊กชียโสธร โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแนะนำให้ความรู้ คำปรึกษาและเยียวยาสภาพจิตใจคนพิการและครอบครัว รถโมบายออกให้บริการตามภารกิจพม. และการออกหน่วยเคลื่อนที่ครบวงจรของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด การดูแลดูแลสุขภาพร่างกายและปฐมพยาบาลเบื้องตัน แนะแนวการฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพการศึกษาของคนพิการและครอบครัวคนพิการ บริการตัดผมเสริมสวย ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี บริการซ่อมรถมอเตอร์ไชด์บริการให้คำปรึกษาการรักษาโรคต่างๆในพืช บริการให้คำปรึกษารักษาทำหมันสัตว์เลี้ยง การดูแลซ่อมแซมปรับปรุงทำความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวคนพิการ

นอกจากนนี้ยังมีพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนผู้สูงอายุจำนวน 3 โครงการได้แก่ 1.โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพสร้างอาชีพเสริมรายได้สืบสานประเพณีผู้ไทห้องแซงชมรมผู้สูงอายุตำบลห้องแซง 2.โครงการฝึกการทอผ้าซิ่นตากสีลายตาลองการออกกำลังกายด้วยโยคะเพื่อสุขภาพและให้ความรู้เรื่องสิทธิการออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงมะไฟ 3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านดนตรีไทยและด้านการขับร้องเพลงไทย ชมรมชุมชนบ้านใต้สามัคคีองค์กรสาธารณประโยชน์ และมอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 หลัง