ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด

9

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 14/2562 โดยขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ และ วัตถุมงคล จํานวน 109 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 3,223,340 บาท ณ สํานักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

ที่ผ่านมาทาง สํานักงาน ป.ป.ส. ได้มีการดําเนินการต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการนำออกมาขายทอดตลาดเนื่องจากทรัพย์สินที่มีคําสั่งให้ยึด อายัด กว่า 2,182 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวม 197,724,030 บาท และได้นำออกมาขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคําพิพากษาให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้ว จํานวน 3,084 รายการ มูลค่าทรัพย์สินรวม 103,276,680 บาท รวมทรัพย์สินที่มีการขายทอดตลาดทั้งหมด จํานวน 5,266 รายการ มูลค่าทรัพย์สินรวม 301,000,710 บาท

สําหรับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนฯ นั้น จะถูกนําไปใช้ เพื่อเป็นงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้กับหน่วยงาน ที่ทําหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดต่อไป

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386