พลังงานยโสธรจัดโครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้

8

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมกรีนปาร์คแกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 โดยมี นายมงคล พูลเพิ่ม นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์นพพงศ์ ศรีตระกูล เป็นผู้ให้ความรู้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดยโสธร เป็น 1ใน 10 จังหวัดยุทธศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN-Cmp” ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดยโสธร ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ มีนักเรียนและอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงานเป็นจำนวนมาก สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์เดิม 10 จังหวัด และขยายผลสำเร็จสู่จังหวัดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน ปีพ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมอีก 10 จังหวัดรวมทั้งหมด 20 จังหวัด จึงจัดทำโครงการ “การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับgยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Campปีที่ 2” ขึ้น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้เข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)

โดยในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์จำนวน 20 จังหวัด ให้มีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกและเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก