เกษตรจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวการจัดงานพรรณไม้งามและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์

65

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 6 ต.ค.2562 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และนายสำเนาว์ รัศมิทัต ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานพรรณไม้งามและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 ณ เวทีในสวน ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดงาน “พรรณไม้งามและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 ขึ้น ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลวิถีการตลาดและช่วยกระตุ้นให้สร้างสรรค์ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการสร้าง story และความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าเกษตร จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในต่างประเทศ

การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดของสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อไม้ประดับจากเกษตรกรชาวสวนสมุทรปราการ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ในราคายุติธรรมจากเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยตรง โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปลรูปอื่นๆ กว่า 100 ร้านค้า โดยผลิตผลทางการเกษตรที่ โดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ กุ้งเหยียด ปลาสลิด ไม้ดอกไม้ประดับ รวมไปถึงผัก ผลไม้ สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์แปลรูปด้านอาหาร สมุนไพรและหัตถกรรมต่างๆรวมถึงสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยการจัดแสดงโชว์พรรณไม้งามของจังหวัดสมุทรปราการ การนำไม้นานาพันธ์ มาจัดแสดงในรูปแบบ การจัดสวน ประติมากรรม เป็นจุดถ่ายรูปและจุดพักผ่อนของผู้เข้าเที่ยวชมงาน

นอกจากนี้ผู้เที่ยวชมงานจะได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยในราคายุติธรรมจากเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยตรง ยังมีสถานีเรียนรู้ด้านการเกษตร พร้อมกิจกรรมสาธิตการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจสามารถนำไปต่อยอด ประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกด้วย โดยสถานีการเรียนรู้ด้านการเกษตร จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย การเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง การปลูกผักปลอดภัยบนกระเบื้อง การจัดสวนขวด การเพาะเห็ด เป็นต้น