กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้าง จังหวัดนครปฐม หยุดงานวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งว่าง

21

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสามพราน ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งใน วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

รมว. แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระตามบทบัญญัติ มาตรา 50 (7) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ นายจ้าง อนุญาตให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ข้างต้น ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นทั่วไป ตามวันเวลาดังกล่าว หากนายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม โทร. 034-340-0679 หรือ สายด่วน 1506 กด 3

Cr. : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน (กสร.)