กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมประชุมแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 PM 10 และ O3 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

25

วันศุกร์ที่ 4 ต.ค.62 เวลา 10.00 น.: พ.ท.สมเกียรติ เยี่ยมอ่อน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เป็นผู้แทนร่วมประชุม คณะทำงานแก้ไขและตอบโต้ ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 PM 10 และ O3 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

โดยมี นาย สุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทำงานแก้ไขและตอบโต้ ปัญหามลพิษทางอากาศฯ และ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม เสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย