ป.ป.ส. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวพื้นที่ประเทศลาว และการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และจ.ศรีสะเกษ

150

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมกาาป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน และชุมชน พร้อมทั้งลงพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวในพื้นที่ฯ

ทั้งยังเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่แพร่ระบาดรุนแรง รวมถึงสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยในครั้งนี้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ลงพื้นที่ สปป.ลาว เพื่อเข้าพบและหารือข้อราชการร่วมกับ พ.ท.สุกพะจัน สีลาเพ็ด รองหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบ แขวงจำปาสัก เกี่ยวกับความร่วมมือหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้ความรู้และติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวตามแนวชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ณ บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดยมี พ.ท.พุดสะหวาด สูนทะลา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว (Lao National Commission for Drug Control and Supervision ;LCDC) ให้การต้อนรับ โดยได้กำหนดให้กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวตามแนวชายแดนเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักในการแก้ไขปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามพรมแดน อีกทั้งยังได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการดำเนินงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวฯ และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

จากนั้น พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชน ในพื้นที่ ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดด้วยกลไกภาคประชาชน ผ่านการปฎิบัติหน้าที่เวรยามของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติด สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดของพื้นที่ 3 ตำบล ใน อ.กันทรารมย์ และ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกลไกภาคประชาชนนี้ มุ่งเน้นการลด Demand (ความต้องการยาเสพติด)ในระดับพื้นที่โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผ่านกลยุทธ์การขับเคลื่อน “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” เสริมศักยภาพและใช้พลังภาคประชาชนในการดูแลคนในหมู่บ้าน ซึ่งจะสามารถประเมินสถานการณ์ พฤติกรรม พฤติการณ์ของกลุ่มผู้ค้าในระดับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปรับกลยุทธ์และวิธีการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม