สอศ.นำนโยบายสู่การปฎิบัติผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-ชุมชนหนุนสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสะอาดสู่ชุมชน

8

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จ.ตรัง เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ลงนามความร่วมมือ (MOU) และการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย มีนายสายัณห์ แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยสถานประกอบการและชุมชน ในพื้นที่ 9 แห่ง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมศรีกันตัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน โดยการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยการวิจัยและพัฒนาขึ้นใช้เอง ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและตอบโจทย์การแข่งขันของประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้ขับเคลื่อน ตามนโยบายด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดังกล่าว โดยมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรม นำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่ชุมชน

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้เริ่มดำเนินความร่วมมือ (MOU) พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน โดยส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักเรียน นักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิซาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ซึ่งในโอกาสนี้ วิทยาลัยการอาชีพกันตังได้ดำเนินการ จัดทำและส่งมอบ “รถไฟฟ้าชุมชน” ที่ประดิษฐ์ ดัดแปลงโดยผลงานของคณะครูและนักเรียน รวมทั้ง “ห้องเย็นชุมชน” เพื่อใช้เก็บและถนอมสินค้า ให้สามารถเข้าสู่ตลาดตามกลไกและได้ราคาที่สร้างมูลค่าแก่เกษตรกร พร้อมทั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้โซล่าเซลล์สู่ชุมชน
และ ร้านโซล่าคาเฟ่ ของวิทยาลัยฯ

สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมภายในโครงการฯ วิทยาลัยการอาชีพกันตังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง สถานีตำรวจภูธรกันตัง อำเภอกันตัง กำนันตำบลกันตังใต้ โรงเรียนสอนการบริการบนเรือสำราญ และร้านกันตังโซล่าเซล