มทร.ล้านนา ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน เทิดไท้พระพันปีหลวง 90 พระชนมพรรษา ผ่านสายพันธุ์ธัญสิริ-ข้าวหอมล้านนา พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้โคกหนองนา โมเดล ที่ดอยสะเก็ด

44

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พล.ต.ประสิษฐ์พงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้
ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองทัพภาค 3 เป็นประธานกิจกรรมราชมงคลล้านนาน้อมสืบสานพระราชปณิธาณ “ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน” ภายใต้โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง ตามการพัฒนาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชา “โคกหนองนา โมเดล” เพื่อเทิดไท้พระพันปีหลวง สานต่อพระราชปณิธานงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การสืบสาน รักษา ต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคมนี้ มี ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น คณาจารย์ ประชาชน จิตอาสา และนักศึกษา กว่า 200 คน เข้าร่วมปลูกข้าวบนพื้นที่ 10 ไร่ โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

ภายในงานมีพิธีสู่ขวัญข้าวแบบล้านนา ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 1,000 ตัว และปลูกข้าวแบบโยนหว่าน บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ พร้อมนิทรรศการเทิดไท้พระพันปีหลวง ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการ ภายใต้ปรัชญาแห่งศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน รวมถึงรักษาสมดุลแห่งเอกลักษณ์ท้องถิ่น ผ่านใช้พันธุ์ข้าวที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นเพ ได้แก่พันธุ์ข้าวเหนียวธัญสิริ และพันธุ์ข้าวหอมล้านนา พร้อมใช้พันธุ์ข้าวแห่งความเป็นมงคล (พันธุ์ข้าวพระราชทาน) ผ่านกรรมชีววิถีแห่งการทำนาด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ผลผลิตแห่งคุณค่า ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติในทุกมิติ

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เพื่อรักษาแนวพระราชดำริ ต่อยอดศาสตร์ของพระราชา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการนำองค์ความรู้การปลูกข้าวด้วยฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยและศาสตร์พระราชาให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ พร้อมสืบสานพระราชปณิธาณ “ปลูกข้าววเพื่อแผ่นดิน” เพื่อสร้างเครือข่าย และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้โคกหนองนา โมเดล และการปลูกข้าวอินทรีย์ที่เพิ่มมูลค่าด้วย