มติ บอร์ด ป.ป.ส. เร่งสร้างการรับรู้พืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมเพิ่มอำนาจเลขาธิการ ป.ป.ส. สั่งปิด กิจการที่ตรวจพบว่าเกี่ยวข้องยาเสพติดเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด

11

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการประทรวงยุติธรรม นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ได้มอบหมายให้นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาคี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

โดยในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข ปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีกรอบแนวคิดหลัก จากการประชุม UNGASS 2016 ประมวลกฎหมายยาเสพติด การจัดทำดัชนีนโยบายยาเสพติดโลก (The Global Drug Policy Index 2021) (ดัชนีบ่งชี้ว่านโยบายยาเสพติดมีความสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน สุขภาพ การพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ
มากน้อยเพียงใด) และกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างนโยบายดังกล่าว และให้ดำเนินการเสนอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการทดลองปลูกฝิ่น “ฝิ่นไทย สู่ความมั่นคงทางการแพทย์” ในพื้นที่ของวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (วปส.) สำนักงาน ป.ป.ส. ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมทำการวิจัยสกัดมอร์ฟีนเพื่อใช้ในทางการแพทย์ และโครงการทดลองปลูกเห็ดขี้ควาย เพื่อวิจัยสารไซโลไซบิน นำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์บำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่ วปส. และในพื้นที่ของสถาบันการศึกษา 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยให้สำนักงาน ป.ป.ส. เร่งสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนควบคู่กันไป พร้อมทั้งต้องมีการควบคุมพื้นที่การปลูกอย่างเข้มงวด และให้รายงานกระทรวงสาธารณสุขตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติ

ขณะเดียวกันที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขให้เพิ่มสารใหม่ 1 รายการ คือ isotonitazene (เป็นสารประกอบหนึ่งของยาแก้ปวดที่แรงมากจนก่อให้เกิดอาการเสพติด) ในรายการยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ซึ่งเป็นการควบคุมตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ ค.ศ. 1961 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ส. ตามกฎหมายแล้ว
นอกจากนี้ได้มีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ การมอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายยาเสพติด แทนคณะกรรมการ ป.ป.ส. ได้ตามความแห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 185

ซึ่งเป็นการมอบหมายให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ สั่งปิดชั่วคราว หรือสั่งพักใบอนุญาตประกอบการ เจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการที่พบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ หรือฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามมาตรา 57 แห่งประมวลกฎหมาย ยาเสพติด ซึ่งจะทำให้การดำเนินการทางด้านกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการอนุมัติให้มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแต่งตั้งทั้งในส่วนกลาง และระดับภูมิภาค 1-9 , กทม. เป็นการแต่งตั้งให้สอดคล้อง กับประมวลกฎหมายยาเสพติด