ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญเที่ยวชมงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค.65

10

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้พี่น้องประชาชนสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มากกว่า 4 ทศวรรษ ในปี 2565 โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตลอดจนผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ของ เกษตรกร

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวว่า ในการจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ”ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2565 นี้ ทางศูนย์ฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมภายในงานหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

1. นิทรรศการ “4 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” จัดแสดงรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในแต่ละทศวรรษที่ผ่านมา ทศวรรษที่ 1 จุดเริ่มต้น การพัฒนา จัดแสดงสภาพพื้นที่พรุในอดีต แนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ฯ และแนวทางการดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย ทางด้านดิน น้ำ ป่าไม้ ทศวรรษที่ 2 ด้วยพระบารมี การพัฒนาสู่พื้นที่ เป็นทศวรรษแห่งการนำผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ไปขยายผลสู่พื้นที่เกษตรกร ทั้งในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ ทศวรรษที่ 3 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต การเรียนรู้ สู่การพัฒนา จัดแสดงการจัดทำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตภายใน ศูนย์ฯ ทั้งการจัดทำแปลงสาธิต และสวนต่างๆ ทศวรรษที่ 4 ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างแหล่งเรียนรู้ พัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืน จัดแสดงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ซึ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร การนำเทคโนโลยีมาจัดทำฐานข้อมูล การอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ฯ ตามแนวพระราชดำริ

2. นิทรรศการ “พระราชกรณียกิจ 4 ทศวรรษ สายธารแห่งกาลเวลา ปวงประชาเป็นสุข” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในช่วง 4 ทศวรรษ อีกทั้งได้จัดให้มีมุมหนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และน้อมนำไป ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

3. นิทรรศการ “4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนา ปวงประชาเป็นสุข” โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มีการดำเนินงานขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ และนำผลสำเร็จจากงานขยายผลไปพัฒนาในพื้นที่ของเกษตรกร ได้แก่ พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มี พระราชดำริให้ดำเนินการ ทำให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง ทั้งนี้จึงได้นำผลสำเร็จจากการดำเนินงานขยายผลการพัฒนาในพื้นที่มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิต พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลิตผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

4. นิทรรศการ “4 ทศวรรษ เปิดบ้านตามรอยพ่อ” จำนวน 13 จุด ได้แก่ จุดที่ 1“โครงการแกล้งดินตามแนวพระราชดำริ” จุดที่ 2“เกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด” จุดที่ 3 “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” จุดที่ 4 “แลพรุ ชมเสม็ด มนต์เสน่ห์พิกุลทอง” จุดที่ 5 “เกษตรพอเพียง เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” จุดที่ 6“ขยายผลองค์ความรู้ตาม พระราชดำริ สู่วิถีเกษตรกร” จุดที่ 7 “สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จุดที่ 8 “เรียนรู้ ร่วมใจ ต้านภัยสุขภาพ” จุดที่ 9 “หม่อนไหมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม” จุดที่ 10 “ปศุสัตว์สืบสานวิถีพอเพียงตามพระราชดำริ” จุดที่ 11 “พระราชดำริปาล์มน้ำมันสู่ไบโอดีเซล” จุดที่ 12 “พืชสวนครัวประดับ สู่วิถีพอเพียง” และ จุดที่ 13 พิพิธภัณฑ์ดิน

5. โครงการเสวนา “ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ทศวรรษ มีผลงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มากมายหลายสาขา ที่สามารถขยายผลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรด้านต่างๆ อาทิ พืช สัตว์ ประมง เป็นต้น จึงได้จัดโครงการเสวนา “ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” ขึ้น เพื่อนำเสนอทิศทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อไปในอนาคต อันจะเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนอย่าง แท้จริง

6. โครงการสัมมนา “4 ทศวรรษ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงตามแนวพระราชดำริ” นำเสนอการ
บริหารจัดการ ป่าพรุโต๊ะแดงในห้วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาในรูปแบบการบรรยายและบอร์ดนิทรรศการ ในหัวข้อ “แนวพระราชดำริการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง” “การบริหารจัดการขอบเขต การควบคุมไฟป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ป่า พรุโต๊ะแดง”“การบริหารจัดการน้ำบริเวณป่าพรุโต๊ะแดง” “การส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรรอบขอบเขตพรุป่าพรุโต๊ะแดง” และ “แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงในอนาคต”

7. กิจกรรม “ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ” โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดทำโครงการ
จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จำนวน 10 หลักสูตรๆ ละ 30 ราย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 แปรรูปปลาสร้างรายได้ หลักสูตรที่ 2 เทคนิคการขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย หลักสูตร ที่ 3 การทำข้าวมันไก่เบตง โดยงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หลักสูตรที่ 4 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำน้ำยาล้างจาน หลักสูตรที่ 5 เยลลี่ มัลเบอร์รี่ ทำง่ายทานอร่อย และหลักสูตรที่ 6 จักรสานเครื่องใช้เส้นใยธรรมชาติ 2) จัดอบรมออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก หลักสูตรที่ 2 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างง่าย หลักสูตรที่ 3 ชันโรง ผึ้งจิ๋ว รายได้แจ๋ว หลักสูตรที่ 4 เห็ดฟาง เพาะง่าย รายได้งาม โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และสมัครได้ด้วยตนเองในช่วงการจัดงานได้ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น.

8. การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้จัดให้เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ในพื้นที่ขยายผลการพัฒนา ประกอบด้วย พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ศูนย์สาขา พื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ และโครงการฟาร์ม ตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของจังหวัดนราธิวาส นำผลผลิตทางการเกษตรจำพวกพืชผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปนานาชนิดมาร่วมจำหน่ายตลอดงาน รวมไปถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอปมาจัดจำหน่ายเป็นของฝากที่ระลึกให้กับทุกท่าน

9. ให้บริการเกษตรกรทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดให้มีการบริการเกษตรกรทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในทุกๆ วันของการจัดงาน ดังนี้ 1) ให้บริการด้านการเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” 2) ให้บริการด้านการเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน “Farm book ” 3) ให้บริการกลุ่ม โรคทั่วไปผ่านแอปพลิเคชัน “ความรู้เรื่องโรคเท้าช้าง โรคเรื้อน” 4) ให้บริการด้านปศุสัตว์ผ่านแอปพลิเคชัน “DLD 4.0” 5) ให้บริการงานพัฒนาที่ดินผ่านแอปพลิเคชั่น Ldd On Farm 6) ให้บริการงานพัฒนาที่ดินผ่านแอปพลิเคชั่น Ldd Zoning และ 7) ให้บริการงานพัฒนาที่ดินผ่านแอปพลิเคชั่น Agri Map

10. การประกวดเกษตรกรต้นแบบการทำการเกษตรในบริเวณบ้าน จากการขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยงานส่งเสริมและขยายผล ได้จัดทำโครงการประกวดเกษตรกรต้นแบบจากการขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ด้านการทำการเกษตรในบริเวณบ้านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นด้านการทำการเกษตรในบริเวณบ้านในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สร้างความ ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร และสามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นเครือข่ายแหล่งความรู้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถกระจายองค์ความรู้ให้ราษฎรเข้าถึงง่ายมากขึ้น ทั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

11. การประกวดผลผลิตทางการเกษตร จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรจากพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประกอบด้วย พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยกำหนดผลผลิต จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด หวาน ถั่วฝักยาว และกระเจี๊ยบเขียว

12. การสาธิตการปลูกผักในภาชนะ โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดให้มีการสาธิตการปลูกพืชผักในภาชนะจากวัสดุเหลือใช้ อาทิ ล้อยางรถยนต์ ตะกร้า กะละมัง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้สามารถปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน และหากเหลือก็สามารถจำหน่ายสร้างรายได้เสริม อีกทั้งยังทำให้ได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073-631033 / 073-631038 โทรสาร 0 7363 1034 Website : www.pikuthong.com Facebook : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ