ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) นอกสำนักทะเบียน ที่อำเภอเลาขวัญ

52

4 ตุลาคม 2526 เวลา 10.00 น. – 17.00 น. ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ นายเอกศักดิ์ เศรษฐพิศาล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร นายศุภพิชญ์ สงภักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๗ สาขากาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่ตำบลหนองปลิง, หนองฝ้าย, หนองโสน, เลาขวัญ, ทุ่งกระบ่ำ และหนองนกแก้ว เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานในหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) นอกสำนักทะเบียน ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยให้บริการจัดทำบัตรประชาชนถึงบ้าน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมเยียน มอบเครื่องใช้สอยต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจและลดภาระค่าใช่จ่ายให้กับผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอเลาขวัญได้ จำนวน 6 ราย ได้แก่

1.นางสาวนฤมล นนท์แก้ว บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลิง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

2.นายทรงพล ดอกกระถิน บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฝ้าย ผู้พิการทางสมองและการเคลื่อนไหว

3.นายนภดล โต๊ะชาลี บ้านเลขที่ 248 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโสน ผู้พิการทางสมองและการเคลื่อนไหว

4.นางสาวบังอร ตัญสุวรรณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 15 ตำบลเลาขวัญ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

5.นายซุ่ม ปทุมสูตร บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกระบ่ำ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

6.นางสาวโนรี ปิ่นแก้ว บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกแก้ว ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รับบริการและญาติพี่น้องมีความพึงพอใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มาบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ถึงบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)ให้การประสานงานและอำนวยความสะดวก