เกษตรอุบลฯ เชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF)

29

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนา “การเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตที่การหันเหชีวิตจากชีวิตข้าราชการสู่การทำเกษตรอย่างเต็มตัว ที่ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

นายกมล โสพัฒน์ รักษาราชการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)” พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ศรีทานันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบปะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร สู่ Smart Farmer รับฟังนโยบายการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ของรัฐบาล

โดย ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตที่การหันเหชีวิตจากชีวิตข้าราชการสู่การทำเกษตรอย่างเต็มตัว ของ YSF ด้วยต้นทุนเพียง 6000 บาท จนประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ด้วยเวลา 4 ปี

โดย กานต์รวี บัวบุญ Young Smart Farmer จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีบุคคลเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 50 คน ประกอบด้วย Young Smart Farmer 25 อำเภอๆ ละ 1 คน และประธานอกม.ระดับอำเภอ 25 อำเภอๆ ละ 1 คน

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน