วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

46

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑๕ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา กล่าวคําถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙