หน้าแรก การศึกษา “ณรงค์” ให้ข้อคิดในการทำงาน “เรียบง่ายแต่ได้งาน”

“ณรงค์” ให้ข้อคิดในการทำงาน “เรียบง่ายแต่ได้งาน”

0
“ณรงค์” ให้ข้อคิดในการทำงาน “เรียบง่ายแต่ได้งาน”

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมประชุมกับผู้บริหาร สอศ. เพื่อหารือการขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษา โดยเน้นให้ความสำคัญกับนักศึกษาและครูเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการทำงานว่าควรทำแบบ “เรียบง่ายแต่ได้งาน”

ทั้งนี้ “รู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับครอบครัว สอศ. ผมหวังในความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกท่านเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาของพวกเรา ผมพร้อมทุ่มเทพลังกาย ใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอาชีวศึกษา โดยจะดำเนินงานตามนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มธุรกิจ ก่อสร้าง การบิน Logistics Business Learning / Talent Center ซึ่งใช้เวลา 3 สัปดาห์ ในการจัดกลุ่มธุรกิจในเบื้องต้น เพิ่มครูตรงจุดสายอาชีพที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ เช่น ด้านภาษา เพิ่มทักษะเฉพาะทาง เปิดหลักสูตรเฉพาะทางร่วมมือกับภาคเอกชน