“เสมา 3” เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

17

เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เน้นฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝัง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา,นางสาวเยาวภา จงพัฒนกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะผู้จัดงาน คณะวิทยากรจากสถาบันส่งเริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำนวน 10 คน

พร้อมด้วยครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครู จำนวน 47 คน และนักเรียน จำนวน 92 คน รวมทั้งสิ้น 139 คน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า ลปัจจุบัน ระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญกับการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝัง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้ Coding เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการคำนวณ และเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

“ตนขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้ง 47 โรงเรียน ที่ได้ส่งครูและนักเรียนมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่า ท่านมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน ให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดิฉันคาดหวังว่าครูที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่วนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการอบรม จะได้เกิดความมุ่งมันพัฒนาตนเองตลอดเวลา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้”

ด้าน นายประพันธ์ฯ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนผ่านระบบ Zoom Meetings ในช่วงต้นปีงบประมาณ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
2) หลักสูตร Scratch ขั้นสูงสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ
3) หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบ Unplugged ไปแล้วนั้น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม

ในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมที่ผ่านมา เพื่อให้ครูได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยคนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จากนั้น นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้ร่วมชมการแข่งขัน Robot ซึ่งเป็นประดิษฐ์จากนักเรียนที่เข้าอบรม พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ และชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของครูที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน