ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดอบรมเพิ่มทักษะปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดแก่เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชสวน

14

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดแก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ภายใต้โครงการการจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ศูนย์สาขา และพื้นที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ หลักสูตร “การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน” ปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการการจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ศูนย์สาขา และพื้นที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ หลักสูตร “การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน” จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 22- 29 มิถุนายน 2565 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 70 ราย (15 หมู่บ้าน) ดำเนินการอบรมในพื้นที่ของเกษตรกรโดยตรงแต่ละรุ่นดังนี้

รุ่นที่ 1 อบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส มีเกษตรกรบ้านยาบี บ้านใหม่ บ้านเปล บ้านโคกสยา บ้านสะปอม และบ้านกำแพงเข้าร่วมจำนวน 20 ราย รุ่นที่ 2 อบรม ณ บ้านบางขุนทอง ม.1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรบ้านยูโย บ้านโคกงู บ้านโคกชุมบก และบ้านโคกกระท่อมเข้าร่วมจำนวน 30 ราย รุ่นที่ 3 อบรม ณ บ้านโคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มีเกษตรกรบ้านโคก และบ้านจูโว๊ะเข้าร่วมจำนวน 10 ราย รุ่นที่ 4 อบรม ณ บ้านปลักปลา ม.5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรบ้านปลักปลาเข้าร่วมจำนวน 5 ราย รุ่นที่ 5 อบรม ณ บ้านบาวง ม.2 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรบ้านทรายขาวเข้าร่วมจำนวน 5 ราย

ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้การจัดการธาตุอาหารในร่องสวนปาล์มน้ำมัน การบริหารจัดการธาตุอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้วัสดุปูน (โดโลไมท์) และการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชสวน พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิเช่น วัสดุปูน และปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่สวนบนพื้นที่ขุดยกร่องให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาสู่การพึ่งพาตนเอง

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาฯ จะลงพื้นที่ติดตามและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินเปรี้ยวจัดให้สามารถปลูกปาล์มน้ำมัน ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป