โอกาสมาแล้ว ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิด “โครงการปริญญาในค่ายมวย”

9

นักมวยไทยเฮ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิด “โครงการปริญญาในค่ายมวย” ด้วยการทำเอ็มโอยู ทางวิชาการกับค่ายมวยในกลุ่ม เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาตรีให้นักมวยถึงค่ายฝึกซ้อม เพื่อต่อยอดไปสู่อาชีพครูมวยไทย และอาชีพอื่นๆ หลังเลิกชกมวยแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในงานแถลงข่าวและทำเอ็มโอยู การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับค่ายมวยในกลุ่ม “โครงการปริญญาในค่ายมวย” ที่ห้องประชุมลำพอง โรงแรมสวนดุสิตเพลส ม.สวนดุสิต ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ, อ.บารมี ชูชัย ประธานสาขาวิชามวยไทยศึกษา และ สมจิตร จงจอหอ ฮีโร่นักมวยเหรียญทองโอลิมปิก 2008

สำหรับ “โครงการปริญญาในค่ายมวย” ก่อตั้งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เนื่องจาก ทาง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาทางด้านกีฬามวยไทย เรียกว่า “วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย” ซึ่งทางวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ของทาง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เปิดสอนหลักสูตรมวยไทยศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และการศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์)โดยเปิดสอนทั้งแบบออนไลน์, ออนไซต์, ผสมผสาน (ไฮบริด) และการศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตัวเอง
ส่วน “โครงการปริญญาในค่ายมวย” เป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา ที่ทางวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ของทาง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะไปจัดการเรียนการสอนในค่ายมวย เนื่องจาก กลุ่มนักมวยไทยต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อไปต่อยอดเป็นครูมวยไทย และอาชีพอื่นๆ แต่ไม่สะดวกไปเรียนที่สถานศึกษา เนื่องจากต้องฝึกซ้อมที่ค่ายมวยเป็นหลักจึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดความร่วมมือกับค่ายมวยต่างๆ ตามโครงการนี้ เพื่อให้นักมวยได้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จนสามารถต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า หลังจากเลิกชกมวย

นอกจากนั้นทาง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ของทาง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการค่ายมวย การฝึกซ้อมของนักมวย การจัดการแข่งขันมวย และด้านอื่นๆ ของค่ายมวยต่างๆ อีกด้วย