บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ เอ็นบีไอ12 จัดค่ายเยาวชนเด็ก 17 จังหวัด

24

NBI12 (เอ็นบีไอ 12) จัดการอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ “NBI-Youth Camp#11” (เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11) ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง เพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” เสริมความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 ในฐานะประธานคณะทำงาน เปิดเผยว่า คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 12 สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) หรือ NBI12 (เอ็นบีไอ 12) ได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ “NBI-Youth Camp#11” (เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11) ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ, กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, อยุธยา, สุพรรณบุรี, อ่างทอง เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนทั้งในด้านการเรียนอย่างมีเป้าหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด เพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” ในการยกระดับความเข้มแข็งของประเทศชาติ อย่างเป็นระบบ ภายใต้เจตนารมณ์อันมุ่งมั่น ของสถาบันการสร้างชาติ โดยได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 11 โดยการจัดอบรมจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

“สำหรับกิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี เพื่อส่งผลให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยตั้งเป้าอบรมโครงการนี้ ให้แก่เยาวชน 1,050 คน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง โดยเริ่มต้นที่ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นที่แรกไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่าน มา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะผ่านรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ Facebook Live รวมผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ น่าจะมากกว่า 1,500 คน”

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ กล่าวว่า “ผมเห็นว่าการพัฒนาเยาวชน คือ การให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องสังคม และประเทศชาติ”