ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ.จัดโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว

82

วันที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 09.00-12.00 น. : ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. ดำเนินการคัดเลือกผู้ประสานงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ดีเด่น ประจำปี 2564 นขต.ทบ. ส่วนกลาง,ทภ.1-ทภ.4 โดยมี พล.ต.โดมหทัย ปั้นทองพันธุ์ ผอ.สปบ.กพ.ทบ. เป็นประธานกรรมการ และ พล.ต.มานพ แฝดกลาง ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. รองประธานฯ พร้อมด้วย คุณกฤตยา จันทร์สว่าง อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ และ คุณชลดา เบ็ญจวิไลกุล หน.ฝ่ายโครงการ สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมเป็น คณะกรรมการ โดยการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานโครงการฯ ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุม ศปปค.ฯ

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน