“เค.ซี.ไบโอฯ” เอ็มโอยูเกาะเซจู เกาหลี อบรมแรงงานไปทำเกษตรตามฤดูกาล-ประมง 1,500 ราย ยันเป็นแรงงานถูกต้อง ไม่ใช่ผีน้อย บอกเป็นรายเดียวในไทย ที่ดำเนินการที่เชียงใหม่ ไม่มีสาขาต่างจังหวัด

180

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดร.คณิตศร หอมเย็น ประธานบริษัท ซี.เค.ไบโอ อินเนเวทีฟ จำกัด เป็นประธานเปิดอบรมสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปทำงานด้านเกษตรกรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี ตามบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยู ตามโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาการเกษตรตามฤดูกาล ระหว่างองค์กรท้องถิ่นขอรัฐบาลเกาหลี กับบริษัทซี.เค.ไบโอ อินโนเวทิฟ จำกัด มี Mr. Kong Hyun Soo (คง ฮอม ซู) รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ เป็นตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่นเกาหลี ร่วมชี้แจง ดร.กันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ต่างประเทศ ร่วมสังเกตการณ์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 150 ราย

ดร.คณิตศร กล่าวว่า บริษัท ฯ ไม่ได้เป็นบริษัทจัดหางาน แต่ได้ทำเอ็มโอยู กับรัฐบาลท้องถิ่น ไปทำงานที่เกาะเซจู เกาหลี เป็นแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลและแรงงานประมง จำนวน 1,500 คน โดยอบรมแรงงานรุ่นแรก เพื่อไปทำงานจำนวน 500 คน และได้อบรม รุ่นที่ 2 เพิ่มอีก 300 คน ตามที่ตลาดแรงงานเกาหลีต้องการ โดยทำวีซ่าทำงานช่วงแรก หรือทด ลองงาน 3 เดือน ก่อนต่อวีซ่าทำงานอีก 8 เดือน รวมเป็น 11 เดือน ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าจ้างเดือนละ 1.2 ล้านวอน หรือขั้นต่ำ 47,000 บาท/เดือน และมีสวัสดิการ อาทิ ที่พัก อาหาร ค่าล่วงเวลา (โอที)

การอบรมดังกล่าว มีขั้นตอนก่อนไปทำงาน 4-5 ขั้นตอน ใช้เวลา 2-3 เดือน ก่อนเดินทางไปเกาหลี เพื่อไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ผ่านอบรมภาษาไปทำงานที่เมืองเซจู ต้องมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ค้ำประกัน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการหลบหนีไปเป็นแรงงานเถื่อน หรือผีน้อย หากมีการหลบหนีไปเป็นผีน้อย ทางบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าประกันแทนผู้หลบหนี
รายละ 70,000 บาทแทน

“บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ขั้นตอนของเกาหลี และไทย ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่
ดำเนินการในไทยเพียงรายเดียว ทีสำนักงานที่
เชียงใหม่เท่านั้น ไม่มีสาขาในต่างจังหวัด หากไป
อบรมที่อื่น บริษัทไม่รับผิดชอบอย่างใด อยากให้
เชื่อมั่นว่าบริษัท ดำเนินธรุกิจข้ามชาติและได้รับ
สิทธิอบรมดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนจากกระ
ทรวงแรงงานด้วย” ดร.คณิตศร กล่าว