“ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกาฯ” พิธีไหว้ครู ว.อาชีวศึกษานครสวรรค์ ประจำปี 2565 ‘ได้ดีเพราะมีครู’

139

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดทำกันมาทุกปี และในปีนี้ นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในฐานะผู้บริหาร ตนรู้สึกภาคภูมิใจและเชื่อมั่นการจัดการศึกษาวิชาชีพของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นอย่างยิ่ง โดยดูจากผลงานการจัดพานไหว้ครูที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ตนเห็นว่านักเรียนนักศึกษาที่เรียนด้านวิชาชีพในวิทยาลัย มีความตื่นตัวในการจัดทำพานไหว้ครู โดยนักเรียน นักศึกษา ได้มีการวางแผนร่วมกัน ช่วยกันคิดออกแบบพาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัด ในวันไหว้ครูที่ผ่านมา ตนและคณะครูรวมถึงผู้ปกครอง มีความรู้สึกอิ่มเอมใจ สุขใจ ภาคภูมิใจ ที่เห็นพานไหว้ครูที่มีความงดงาม วิจิตรตระการตา พานไหว้ครูของนักเรียน นักศึกษาบางแผนกก็แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยนำเนื้อหาสาระในวิชาชีพที่เรียนมาประยุกต์ในการจัดตกแต่งพาน

เห็นได้ชัดเจนว่า การเรียนในสายอาชีวศึกษาเป็นการเรียนด้านอาชีพที่ผู้เรียนสนใจและถนัด ทำให้ผู้เรียนมีผลงานที่งดงาม มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นและจับต้องได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีในอนาคต แม้แต่ในขณะที่เรียนก็สามารถนำความรู้ที่เรียนและฝึกฝนไปสร้างงาน หารายได้เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา การเรียนอาชีวศึกษาจึงตอบโจทย์สังคมได้ชัดเจนเกี่ยวกับการมีงานทำทันทีหลังจบการศึกษา