ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง

12

นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ งานขยายผล จัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ประจำปี 2565 หลักสูตรการพัฒนาการผลิตสมุนไพร

โดยมี นายวินัย สุวรรณไตร และนางสาวชลชญา ชาญรวินทร์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจำนวน 10 ราย เข้าร่วมอบรมด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรเป็นผงขัดหน้าสมุนไพร และการทำครีมล้างหน้ามะขาม

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับเพิ่มมูลค่า และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดขยายผลในอนาคตต่อไป