สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

12

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ทักษะการถ่ายภาพ วิดีโอ การเขียนข่าว บทความ สคริปต์ สามารถนำไปประยุกต์ในงานด้านอื่นๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มีนบุรี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวสุกัญญา เผ้าวงศ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเขียนบทความ การเขียนสคริปต์ และการผลิตสื่อวีดิทัศน์ มีการแนะนำคลิปวิดีโอของ สสพ.2 ที่ดำเนินการไปแล้ว เพื่อให้มีการสร้างงานที่เป็นมืออาชีพ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามถึงการจัดทำคลิป และได้รับคำแนะนำ เทคนิคที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน นับเป็นประสบการณ์ที่ดี