DITP พร้อมเดินหน้าขยายการค้า-การลงทุน-เจาะตลาดนอร์ดิกส์

14

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน) เป็นกลุ่มประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงสุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันชาวนอร์ดิกส์หันมาใส่ใจในเรื่องอาหารและสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น แนวโน้มการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาแรงและเป็นที่นิยม เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ส่งออกไทยที่สนใจขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ โดยเฉพาะประเทศที่บริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์มากที่สุดในโลกอย่างเช่น เดนมาร์ก และสวีเดน ซึ่งนอกจากจะนำเข้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นผู้ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิยุโรปอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมและกำลังมาแรงในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์-ได้แก่ สินค้าข้าว-Organic-น้ำมันมะพร้าว-Organic-เครื่องเทศและสมุนไพร-และกลุ่มอาหารที่มีคุณประโยชน์สูง(superfoods)-ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดฟินแลนด์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตราฐานโดยรัฐบาลในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ นั้น จะมีโอกาสทางการค้าและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคมากกว่าสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรอง โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์-สำคัญมี-5 เครื่องหมายด้วยกันด้วยกัน-คือ 1.Danish-Organic-Logo (เดนมาร์ก) 2.KRAV-(สวีเดน) 3.Debio-(นอร์เวย์) 4.Nordic-Swan-Ecolabel(กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์) 5. EU-Organic-logo

DITP สนับสนุนนโยบาย-Local to Global ผลักดันแบรนด์ไทย มุ่งเจาะตลาดใหม่ (Niche market) และตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม โดยมีแผนขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าไทย รวมถึงมุ่งเจาะตลาดใหม่ (Niche market) อาทิ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มที่สนใจสิ่งแวดล้อม และกลุ่มนวัตกรรม เป็นต้น ในปี 2563 DITP มีแผนผนึกความร่วมมือกับสถานทูตในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้านวัตกรรม Innovation-Driven-Enterprises-(IDEs) โดยจะเชิญคณะผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าหรือการลงทุนแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจ และตั้งเป้าที่จะขยายฐานผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพให้สามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น และพร้อมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการเข้าร่วมแสดงสินค้า/บริการ ระดับนานาชาติในต่างประเทศที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการยกระดับสินค้าส่งออกไทยสู่ตลาดโลกด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ให้ร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์มากขึ้นอีกด้วย เพื่อขยายฐานการผลิต ลดต้นทุนจากการขนส่งและความเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) เพื่อนำมาพัฒนาในประเทศอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาไทยและกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์มีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม 3,022 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 0.09 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 1,290 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการนำเข้า 1,733 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ ทั้ง food-และ non-food-ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าว Organic-เครื่องเทศและสมุนไพรผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์-ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว-ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงความงาม-ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ใช่อาหาร (เช่น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169