กองทัพอากาศจัดการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ ประจำปี 2565

16

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 : พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทร์โสภา ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมปฏิบัติการในการทดสอบ การใช้กำลังทางอากาศกองทัพอากาศทั้ง 3 แห่ง คือ
– ตรวจความพร้อมหน่วยบินที่เข้าร่วมทดสอบ และเยี่ยมชมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของหน่วยบินขับไล่สกัดกั้น ที่จะทำการขึ้นบินสกัดกั้นอากาศยาน ที่ไม่ทราบฝ่ายเข้าล้ำน่านฟ้าของประเทศไทย ณ กองบิน 4 (อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์)
– ตรวจความพร้อมการปฏิบัติการทางอากาศ ณ กองบิน 1 (อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
– ชมสภาพสถานการณ์ทดสอบใช้กำลังทางอากาศและชมการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล (อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี)

สำหรับการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ (AIR OPERATION) กำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 โดยมี พลอากาศโท ตากเพชร พินพันธ์ุ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการบัญชาการ และควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธีต่างๆ และการป้องกันทางอากาศ รวมถึงการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น อีกทั้ง ยังทดสอบในภารกิจที่ไม่ใช่การรบในการทดสอบการลำเลียงผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์กองทัพอากาศร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุม ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยปฏิบัติ ในการประสานการปฏิบัติระบบป้องกันภัยทางอากาศ และการควบคุมสั่งการพัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด และสานต่อขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน