ผู้ว่าการ กปน.ตรวจเยี่ยมโครงการวางท่อประปาใหม่ ตามสัญญา PITB-901 และ PITH-901 บริเวณถนนคุ้มเกล้าและถนนสุวินทวงศ์

9

ผู้ว่าการ กปน.ตรวจเยี่ยมโครงการวางท่อประปาใหม่ ตามสัญญา PITB-901 และ PITH-901 บริเวณถนนคุ้มเกล้าและถนนสุวินทวงศ์ นำไปสู่การเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำ รองรับการขยายตัวของชุมชน ให้ได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึง และเพียงพอ

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยนายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) นายบรรจง วงษา ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการวางท่อประปาใหม่ ตามสัญญา PITH-901 และสัญญา PITB-901 บริเวณถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนให้การดำเนินงาน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นำไปสู่การเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำ รองรับการขยายตัวของชุมชน ให้ได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึง และเพียงพอ

ในการนี้ ผู้ว่าการ กปน.ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินโครงการของ กปน. อาทิ กรุงเทพมหานคร และกรมทางหลวง เป็นต้น

ทั้งนี้ งานตามสัญญา PITB-901 คือ งานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงถนนเจ้าคุณทหาร ภายใต้มูลค่างานประมาณ 188 ล้านบาท ประกอบด้วย ท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ความยาวท่อประมาณ 7 กิโลเมตร และท่อจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความยาวท่อประมาณ 14 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2562 ช่วยให้ผู้ใช้น้ำประมาณ 4,500 คน ได้รับแรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้น จาก 7-8 เมตร เป็น 9 -10.5 เมตร

ขณะที่งานตามสัญญา PITH-901 คือ งานวางท่อประปาใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 , 1,000 , 800 และ 300 มิลลิเมตร ร่วมกับโครงการก่อสร้างขยายถนนสุวินทวงศ์ (ช่วงตั้งแต่คลองแมะดำ ถึงคลองหลวงแพ่ง) ความยาวท่อประปารวม 9 กิโลเมตร ภายใต้มูลค่างานประมาณ 245 ล้านบาท ซึ่งดำเนินงานแล้วเสร็จ สามารถเปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 ช่วยให้ผู้ใช้น้ำประมาณ 6,700 คน ได้รับแรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นจาก 8 เมตร เป็น 9.5 เมตร