“รัฐบาลลุงตู่” คะแนนตกต่อเนื่อง “สวนดุสิตโพล” สำรวจ เต็ม 10 ได้แค่ 4.12

21

“สวนดุสิตโพล” ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทย โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ทั้งการบริหารงานของรัฐบาล ฝ่ายค้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆ ซึ่งเป็น ตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ยภาพรวมของการเมืองไทยออกมา

ในเดือนกันยายนนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 2 นับตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และเข้ามาบริหารประเทศจนถึง ณ วันนี้เป็นเวลา 2 เดือนเต็ม ซึ่งได้มีการให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนสิงหาคมไปแล้ว จึงให้ประชาชนเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนนี้ว่า ดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดือนที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

สวนดุสิตโพล จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,456 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 598 คน 24.35% ภาคกลาง 502 คน 20.44% ภาคเหนือ 361 คน 14.70% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 641 คน 26.10% และภาคใต้ 354 คน 14.41%) ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกันยายน 2562” โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ประเด็น ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.12 คะแนน

2. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน ส.ค. 4.88 / เดือน ก.ย. 4.32

2 ภาคกลาง เดือน ส.ค. 4.68 / เดือน ก.ย. 4.18

3 ภาคเหนือ เดือน ส.ค. 3.81 / เดือน ก.ย. 4.16

4 กรุงเทพมหานคร เดือน ส.ค. 4.55 / เดือน ก.ย. 4.04

5 ภาคใต้ เดือน ส.ค. 4.10 / เดือน ก.ย. 3.72

ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 เดือน ส.ค. 4.51 / เดือน ก.ย. 4.12