เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารฯ พบ”หม่อมเต่า”หาแนวทางช่วยเหลือพนักงานธนาคาร จากกรณีการควบรวม ธ.ธนชาต กับ ธ.ทหารไทย

16

เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน เข้าพบ รมว.แรงงาน เพื่อหารือประเด็นการควบรวมของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากพนักงานทั้งสองธนาคารมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกระแสเลิกจ้าง ด้าน รมว.แรงงาน สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลหากเกิดกรณีการเลิกจ้าง

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายไวทิต ศิริสุวรรณ ประธานเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน BFUN และคณะ ที่มาขอเข้าพบและหารือผลกระทบจากกรณีการควบรวมธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย นายไวทิตฯ กล่าวว่า จากการควบรวมของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้พนักงานทั้งสองธนาคารมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต และความมั่นคงในการทำงาน ถึงสถานะความดำรงอยู่ในการเป็นพนักงาน หลังจากควบรวมกิจการแล้วเสร็จว่า พนักงานจะยังคงสถานภาพการเป็นพนักงานของธนาคารอยู่หรือไม่ รวมถึงสภาพการจ้างหลังควบรวมกิจการ เนื่องจากมีกระแสการเลิกจ้าง การลดอัตรากำลังลงทั้งสองธนาคาร จึงต้องขอเข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมหาแนวทาง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการควบรวมธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และเพื่อป้องกันการละเมิดต่อพนักงาน การบีบพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม


ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้รับทราบ พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีการเลิกจ้างขึ้น


ด้าน ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หากเกิดกรณีการเลิกจ้างขึ้นจริง จะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในการดูแลพนักงานธนาคารที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างครบถ้วน รวมถึงเตรียมมาตรการการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้จะดำเนินการประสานหารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารฯ เพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานเกี่ยวกับสถานภาพความดำรงอยู่ของพนักงานต่อไป.

Cr. : กระทรวงแรงงาน