โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล เป็น “พระราชวัชรสิริมงคล”

23

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระสี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล จ.อุบลราชธานี เป็น “พระราชวัชรสิริมงคล” พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค.2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ พระสี สิริญาโณ หรือ “หลวงปู่สี” อายุ 98 ปี เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง ที่เคยได้ออกธุดงค์ติดตามหลวงปู่ชาไปตามป่าเขาในที่ต่างๆ ด้วยกัน ปัจจุบัน นับได้ว่าหลวงปู่สีเป็นพระมหาเถระผู้มีพรรษามากที่สุดในบรรดาศิษย์ของหลวงปู่ชา สุภัทโท ที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่