กปน.เข้าร่วมงานสัมมนา “WATEC Water Management and Innovation” Smart Solutions to Global Challenges

13

กปน.เข้าร่วมงานสัมมนา “WATEC Water Management and Innovation” Smart Solutions to Global Challenges เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศอิสราเอล ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 พร้อมพนักงาน กปน. จำนวนกว่า 20 คน เข้าร่วมงานสัมมนา “WATEC: Water Management and Innovation” Smart Solutions to Global Challenges ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศอิสราเอล รวมถึงร่วมกันสร้างรูปแบบแนวทางการจัดการน้ำที่เหมาะสม โดยประเทศอิสราเอลมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ซึ่งสามารถนำมาใช้พัฒนาเพื่อเป็นแนวทางให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Meir Shlomo เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต่างๆ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ในการนี้ นายวสันต์ แหทรงศิริ ผอ.กทส.ฝจส. เป็นผู้แทน กปน. ได้ร่วมอภิปราย (Panel Discussion) ในหัวข้อ Every drop counts ด้วย